תנאי שימוש

בהזמנה מקוונת של השירות מבקש הלקוח מאינטרפקס (פקס חוזר 2000 בע"מ) (להלן: "החברה") לעשות שימוש בשירותי החברה (ולהלן: "השירותים") והכל בכפוף לתנאים שלהלן:

1. התחייבויות כלליות מצד החברה

1.1. החברה תעמיד לרשות הלקוח שירות אינטרפקס. החברה תפעל במסגרת השירותים על-פי נוהלי עבודה, אשר יעמדו לעיונו של הלקוח על-פי בקשתו, ואשר יעודכנו מעת לעת.

1.2. החברה לא תעשה כל שימוש במידע המועבר דרכה ותעשה כמיטב יכולתה להבטיח את חסיון המידע המועבר.

1.3. החברה, לרבות עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמיה, לא תגלה רשימות, מסמכים או מידע אחר בנוגע ללקוח, לרבות פרטי חשבון, פרטים לגבי זרימת המידע ומעניו לאדם אחר מלבד ללקוח שאליו מתייחס המידע. עם זאת, תהיה רשאית החברה למסור פרטים כאמור מתוקף חובה שבדין וסמכות שבחוק לרבות מקום שמידע כאמור נדרש בהליך משפטי.

1.4 החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את השירות באופן המהיר ביותר על-פי בקשת הלקוח ועל-פי נוהלי עבודתה.

1.5. החברה מתחייבת להפעיל מערכת תקשורת העומדת בתקנים המקומיים וכי ציודה הינו ציוד מאושר על-ידי משרד התקשורת. כמו-כן תפעיל החברה מערך בקרה ותחזוקה לתמיכה בשירותים השונים המוזמנים על-ידי הלקוח.

1.6. החברה אינה מתחייבת לשלוח מידע אשר מעצם טבעו עלול בהפצתו לגרום לדעתה להפרת כל חוק, דין ו/או זכות של צד ג'. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לסנן את המידע העובר דרכה ותשמש רק ככלי להעברת המידע. כל טענה, תביעה או דרישה מכל סוג שהוא שיופנו לחברה כתוצאה מהעברת מידע יופנו ללקוח השולח/מקבל את המידע.

2. התחייבויות כלליות מצד הלקוח

2.1. הלקוח מצהיר בזאת כי לא יעשה שימוש בשירות באופן הנוגד כל דין או חוק, זכויות (כולל, אבל לא רק, זכויות יוצרים) של צד ג' וכן לא ישלח כל מידע שבעצם תפוצתו או נמעניו הופך לנוגד כל דין או חוק או זכויות צד ג'.

2.2. הלקוח מודע לכך ששירותי הפקס השונים אינם נקיים משגיאות וייתכן כי פקסים לא יתקבלו או יתקבלו חלקית או יתקבלו באופן משובש ו/או יופצו חלקית ואו יופצו לרשימת נמענים חלקית ו/או באופן משובש. באם אחד או כל המצבים המפורטים לעיל מתרחשים, מתחייב הלקוח כי לא יראה בחברה אחראית במישרין או בעקיפין לכל נזק שיגרם ללקוח או לצד ג' כתוצאה מהעברה/העדר העברת המידע.

2.3 הלקוח ישלם לחברה בגין השירותים המסופקים על-פי האמור בסעיף כללי 3 שלהלן.

3. מחירים ותנאי תשלום

3.1. מחירון השירות המתעדכן מעת לעת יעמוד לרשות הלקוח באתר האינטרנט של החברה.

3.2 אחת לחודש תפיק החברה חשבון בגין שירותים שנצרכו על-ידי הלקוח במהלך החודש שחלף (להלן: "תקופת החיוב").

3.3 התשלום יעשה על-ידי כרטיס אשראי. ללא אישור חברת אשראי לא תתן החברה את השירות כאמור. אי-אישור התשלום מכל סיבה שהיא כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה.

3.4 מבלי לפגוע באמור לעיל, התשלום בכרטיס אשראי או בכל דרך אחרת יתבצע תוך שלושים יום מתום תקופת החיוב. איחור בתשלום כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה.

3.5 כל התשלומים יתבצעו בשקלים ועל כל תשלום יתווסף מס ערך מוסף כחוק בשיעור שיהא קיים באותה עת וישולם על-ידי הלקוח עם כל תשלום כנגד הוצאת חשבונית מס כדין.

3.6 מחירים הנקובים בדולר ארה"ב יחושבו על-פי שערם היציג ביום הפקת החשבונית.

3.7 אין בהשגתו של לקוח על דרישת התשלום של החברה בכדי לעכב ו/או לדחות ו/או לבטל את תשלומו בזמן הקבוע בהסכם זה.

3.8 בכפוף לכל זכות העומדת לחברה על-פי דין או על-פי הסכם, כל פיגור בתשלום מצד הלקוח יחויב הלקוח בריבית על תשלומיו על-פי הריבית למשיכות יתר חריגות הנגבית בבנק הפועלים בתקופת החבות.

3.9 בכפוף לכל זכות העומדת לחברה על-פי דין או על-פי הסכם, כל החזרת תשלום של לקוח תחויב בסך של 84 ש"ח.

3.10 חויב הלקוח בגין שירותים אשר לא קבל בפועל, בשל תקלה או כל סיבה אחרת, יזוכה חשבונו של הלקוח בהחזר בגובה החיוב על השירות שהוכח כי לא קבל. אין החברה מתחייבת לקבל טענה של אי-קבלת שירות וחיוב בגינו ללא ממצאים חד-משמעיים שיוצגו לפניה ובידיה בלבד האפשרות להחליט על החזר.

3.11 ללקוח לא תעמוד הזכות להחזיר חלק בלתי-מנוצל של כרטיס חיוג, אשר רכש.

4 הגבלת אחריות

4.1 החברה תעשה כמיטב יכולתה להפיץ ו/או לקבל את המידע בפקס ולהעבירו ללקוח על הצד הטוב ביותר. עם זאת, לא תישא החברה באחריות בגין נזק שייגרם כתוצאה מאי-קבלת פקס, קבלה חלקית או מלאה ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של שדרי הפקס ו/או הפצה חלקית של המידע המופץ ו/או הפצה לחלק מרשימת התפוצה בלבד ו/או הפצה חוזרת ללקוח ו/או הפצה לנמען שגוי.

4.2 החבות הכוללת של אינטרפקס ובעלי הרישיון שלה ונותני שירותים והסעד הבלעדי של הלקוח לגבי השימוש בשירותים או כל הפרה של הסכם זה מוגבל לסכום ששולם בפועל על ידך עבור שירותים. אתה משחרר בזאת את אינטרפקס וכל אחד מנותני הרישיון וספקי השירות שלה מכל התחייבויות ותביעות מעבר לכל מגבלה זו. אינטרפקס לא תישא באחריות בשום דרך ובשום דרך שהיא, במישרין ובין בעקיפין, לכל קשיי תקשורת שאינם בשליטתה של אינטרפקס אשר יביאו להפרעה במסירת נתונים

4.3 מבלי לפגוע באמור, אין החברה אחראית בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לכל אדם כתוצאה משיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות ברשת הטלפונים ו/או בכל רשת תקשורת אחרת או באחד ממרכיביה. החברה אינה אחראית באופן ישיר או עקיף לכל עיכוב במתן השירות, והנזק הנובע ממנו, מעיכוב הנובע בקווי תקשורת, שרתים, נותני שירותי תקשורת, או מעומס על מערכת החברה. כמו-כן, אין החברה אחראית בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לכל אדם כתוצאה משיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות ברשתות החשמל ו/או כח אחרות.

4.4 אין החברה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפסקת השירותים על-פי המקרים המצוינים בסעיפים 4.1, 4.2 ו- 4.3.

4.5 החברה לא תהיה אחראית לתשלום בגין כל נזק שייגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מתקלה שנגרמה בשידור הפקסים בגין מעשה או מחדל של החברה מעבר לתשלום החזר דמי השירות ששולמו לחברה בגין השירות. החברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לנזק תוצאתי או נזק עקיף שנגרם ללקוח או לצד שלישי כל שהוא.

4.6 בהסכמתו להסכם זה משחרר הלקוח את החברה, מנהליה, עובדיה, קבלני המשנה שלה, שלוחיה ו/או כל מי שיפעל מטעמה בין אם אורגן בחברה ובין אם לאו, מאחריות כלשהי נזיקית ו/או חוזית ו/או על-פי כל עילה אחרת לרבות במקרה של כח עליון לרבות מכת ברק, שטפון, והשבתה.

5. שיפוי

5.1 הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק או תשלום או תביעה שייגרמו כתוצאה מהשירות שניתן לו על-ידי החברה ואשר אינו בגין מעשה או מחדל של החברה וזאת תוך 14 יום מיום דרישת החברה לשיפוי כאמור. החברה תצרף לכל דרישת שיפוי את כל המסמכים הנדרשים לביסוס הדרישה.

6. תנאים כלליים

6.1 על-פי הודעה מראש ובכתב תוכל החברה להסב את זכויותיה וחובותיה על-פי הסכם זה לחברה אחרת מבלי לפגוע בתנאי ההסכם כאמור.

6.2 הסכם זה אפשר שיבוטל על-ידי הודעה מראש ובכתב של שלשה ימים מאת צד אחד למשנהו. הביטול אינו פותר את הלקוח מתשלום כל חובותיו עבור השירותים שקבל גם אם החשבון בגינם טרם הומצא לו עד ביטול ההסכם.

6.3. מבלי לפגוע באמור לעיל הסכם זה אפשר שיבוטל והשירותים הקבועים בו יופסקו מיידית במקרים הבאים: א. פיגור של 10 ימים או יותר בתשלום על-פי הסכם זה. ב. פטירתו של לקוח או במידה והוגשה בקשה לפשיטת רגל של הלקוח ו/או בקשה לפירוק הלקוח ו/או בקשה למינוי כונס נכסים ללקוח ו/או בקשה לעיקול נכסי הלקוח ו/או במקרה של חיסול עסקי הלקוח או הפסקתם ו/או בכל מקרה של הודעת הלקוח או מי מנושיו על אי-יכולתו לשלם חובותיו. ג. שימוש שלא כדין בישרותי החברה על-פי הסכם זה, לרבות מתן רשות לאחר לשימוש בשירותים, שלא באישור מפורש של החברה. ד. דרישת רשות מוסמכת. ה. כל הפרה מהותית אחרת של תנאי מתנאי הסכם זה.

6.4 על-מנת לבצע פעולות תחזוקה חיוניות במערך החברה רשאית החברה להפסיק באופן זמני את מתן השירותים השונים. על הפסקות ממושכות באספקת השירות תתן החברה ללקוח הודעה מראש או זמן סביר אחרי הוודא קיומה של תקלה.

6.5 כתובת הצדדים להסכם זה הן כדלקמן: כתובת חברת פקס חוזר 2000 כמופיע בעמוד 'אודותנו' באתר האינטרנט של החברה. כתובת הלקוח כפי שהוקלדה על-ידי הלקוח בעת הרשמתו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על-פי כתובת אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 72 שעות משליחתה. אם נמסרה ביד במועד מסירתה ואם שוגרה בפקסימיליה במועד וידוא הגעתה.

6.6 הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט היחודי והבלעדי לגבי שירותים, תשלומים ויחסי הצדדים על-פי הסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך על-פי העניין בתל-אביב.

צור קשר עוד היום

לדבר עם נציג במוקד שלנו על היתרונות שאינטרפקס יכולה להביא לתהליכי התקשורת של הארגון שלך

צור קשר עוד היום